Na stronie www.podtrzepakiem.pl przetwarzane są dane osobowe klientów.

Niniejszy dokument zawiera informacje o sposobie przetwarzania oraz prawach przysługujących klientom w związku z tym przetwarzaniem.

Administrator

Administratorem danych osobowych są Maciej Ignaciuk i Tomasz Dąbrowski, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PT” s.c. M.Ignaciuk T.Dąbrowski z siedzibą przy ul. Hutniczej 47, 81-061 Gdynia, nr NIP: 9571091408, REGON 366462984.

Kontakt mailowy: biuro@podtrzepakiem.pl

Kontakt telefoniczny: +48 798 708 808

IOD

W ramach prowadzonej strony przetwarzane są ograniczone ilości danych osobowych, zatem nie został wyznaczony inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych , oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować bezpośrednio z administratorem danych osobowych (dalej jako ADO).

Cele przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe podane przez klientów w procesie rejestracji konta oraz podczas korzystania ze strony internetowej. Do tych danych należą: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, telefon, adres email oraz dane o przesyłce. Przetwarzamy również dane zbierane podczas aktywności w serwisie korzystając z Google Analytics oraz Google Adwords, nawet gdy nie dochodzi do złożenia zamówienia.

Dane udostępnione podczas składania zamówienia są przetwarzane w celu jego realizacji (Art. 6 p.1b RODO), co nie wymaga zgody klienta. Dane takie mogą być wykorzystane do prowadzenia marketingu i promocji własnych towarów i usług (Art. 6 p.1f RODO) a także celem dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane klienta który dokonał rejestracji ale nie złożył zamówienia, są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 p.1a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie.

Dane udostępnione w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej przetwarzane są w oparciu o zgodę klienta celem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania.

Dane udostępnione w procesie reklamacji są przetwarzane w celu jej realizacji.

Dane przetwarzamy do czasu istnienia podstawy przetwarzania. W przypadku zgody jest to czas do momentu cofnięcia zgody przez Klienta. Gdy są to dane niezbędne do realizacji umowy – jest to określony przepisami prawa czas przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe klientów mogą zostać powierzone podmiotom, z których ADO korzysta przy prowadzeniu działalność, to znaczy podmiotu świadczące usługi z zakresu: IT, marketingu, obsługi prawnej, logistyki a także organom publicznym w sytuacji, kiedy prawo tego wymaga.

Twoje prawa:

RODO zapewnia Ci prawo do

– wniesienia sprzeciwu związanego z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych

w oparciu o uzasadniony interes Santi

– przenoszenia danych;

– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzanie danych podlega kontroli organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi. Skargę możesz wnieść również

do właściwego organu dla Twojego miejsca zamieszkania, jeżeli mieszkasz poza Polską.